Gia sư tại nhà » Chìa Khóa Vàng Toán Học

Hướng dẫn giải một bài toán về phần trăm

Đề bài:

:Một cửa hàng bán quần áo,bán một cái áo,tuy nhiên do đắt quá không bán đươc nên đã giảm 20% trên giá định bán nhưng vẫn không bán được bèn giảm tiếp 20% trên giá đã giảm.Họ đã bán được áo và vẫn còn lãi 8,8% so với giá nhập.Hỏi giá định bán ban đầu bằng bao nhiêu % giá mua?

Lời giải toán lớp 5 trên mạng

Coi giá định bán ban đầu là 100% thì giá định bán sau lần hạ giá thứ nhất là 80% và lầ sau giảm tiếp 20% (của 80%) tức là giảm:
80% x 20% = 16%
Giá đã bán chiếc áo là:
100% – (20%+16%)= 64%
Cửa hàng vẫn lãi đc 8,8% tức là bán đc
100% + 8,8% = 108,8% 
Vậy giá định bán ban đầu là: 
100 : 64 x 108,8% = 170 %

Đ/S: 170%

You can leave a response.