Gia sư tại nhà » Chìa Khóa Vàng Hóa Học

Bài ca hóa hữu cơ

Gia sư tại nhà

Rủ nhau đi học hữu cơ

Mấy năm công sức bây giờ thảnh thơi

Thuyết cấu tạo đã thuộc rồi

Đồng phân ta cứ mặc đời viết ra

Mấy loại mạch có đâu xa

Mạch nhánh, mạch thẳng, luồn qua mạch vòng

Liên kết bội phóng long nhong

Nhóm thế cũng chạy gắn trong, đính ngoài

Đồng đẳng càng dễ hỡi ai

Cấu tạo ấy CH2, thêm vào

Phần gốc tính chất ra sao ?

Xét liên kết (có) phản ứng nào xảy ra.

Phản ứng thế thật khéo là

hv- liên kết đơn ra mới “ừ”

Đôi, ba liên kết thật hư

Tác nhân cộng chẳng chần chừ cộng ngay.

Xòe bàn tay, đếm ngón tay

Vừa thế, vừa cộng đây này gốc thơm !

Ăn quà cũng chẳng bằng cơm

Thức ăn các món phải đơm đủ đầy

Nhóm định chức thật lắm thay

-OH là rượu, -O là este

-COO- đúng este

COOH- về phe chất nào ?

Axit dễ nhớ làm sao !

Nhóm –CO- lại gắn vào xeton

Đặc biệt hãy nhớ phenol

Phenyl (C6H5-) gắn với gốc ol diệu kì

Anđehit-cacbonyl !

Amin chất ấy hãy nhìn nitơ (-N-)

Nào tinh bột, nào xenlulozơ

Protit, polime, lipit, glucozơ, nào đường

Mấy chất này cũng nhớ luôn

Học thuộc, xem kĩ chẳng buồn lúc thi

Rủ nhau… Hữu cơ học đi

Có ôn luyện kĩ ắt thì nên câu :

“Công lênh chẳng quản bao lâu

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng”.

You can leave a response.